Fastighet & entreprenad

Fastighet och entreprenad är ett av Werks kärnområden.

Vi biträder i alla slags frågor med anknytning till fastighetsbranschen, inklusive fastighetstransaktioner, projektutveckling, fastighetsreglering och hyresfrågor. Vår skatteavdelning har särskild kunskap i de skattefrågor som uppkommer i olika fastighetsrelaterade transaktioner.

Inom entreprenadrätt biträder Werks med såväl rådgivning som tvistlösning. Vi har den kompetens och branscherfarenhet som krävs för att kunna ge stöd i ett byggprojekts olika faser.

Skatterätt

Werks ger råd till svenska och internationella bolag i samband med fastighetstransaktioner, företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansieringar. Vi tillhandahåller även löpande rådgivning rörande bland annat mervärdesskatt och punktskatter, individbeskattning och internationell beskattning. Byråns skattejurister har erfarenhet av skatteprocesser rörande praktiskt taget alla typer av skattefrågor, inklusive förfaranden inför EU-domstolen.

Tvistlösning

Werks biträder parter i alla former av tvistlösning inom många olika rättsområden och branscher, med särskild tonvikt på tvister inom fastighet och entreprenad, transport, energi och företagsöverlåtelser. Werks medarbetare har biträtt i stora och komplexa tvister där utgången i flera fall har varit av avgörande betydelse för uppdragsgivarens fortsatta verksamhet. Werks har omfattande erfarenhet av svenska och internationella skiljeföranden, inklusive verkställighets- och klanderprocesser. Werks medarbetare utses regelbundet till skiljemän.

Offentlig upphandling

Werks biträder upphandlande enheter och anbudsgivare i upphandlingens alla faser, innefattande rådgivning kring upprättande av anbudsförfrågningar och anbud, utvärdering av anbud samt biträde vid överprövningar och i skadeståndstvister.

Corporate Commercial

Werks biträder i alla typer av avtal som förekommer i ett bolags verksamhet. Vi bistår även i frågor som rör bolagsbildning, fusioner och delningar samt strukturfrågor. Vi har särskild erfarenhet av bolagsrättsliga frågor inom fastighetsbranschen.

Försäkring

Werks biträder med rådgivning och tvistlösning rörande egendoms- och ansvarsförsäkring, återförsäkring och sjöförsäkring. Våra uppdragsgivare utgörs av ledande svenska och utländska försäkringsgivare.

Sjöfart & Offshore

Werks biträder i alla typer av frågeställningar kring sjöfart och transport, inklusive fartygshaverier, skeppsbyggnad, ansvar- och försäkring samt skattefrågor. Vi företräder regelbundet transportörer och rederier, försäkringsgivare och finansiella institutioner inom området. Werks hanterar lastskadekrav och andra tvister rörande samtliga transportslag. Werks har även stor erfarenhet av rådgivning kring avtalsfrågor och tvistlösning inom offshore.

Tull och Internationell handel

Werks har en unik erfarenhet inom internationell handel och företräder regelbundet några av de största import- och exportbolagen i frågor rörande tull och exportkontroll.