14 augusti, 2018

Tullverket omprövar tulltillstånd

Genom den nya tullkodexen som trädde ikraft 1 maj 2016 har flera av de tillståndstyper som Tullverket utfärdar förändrats. Till följd av detta har Tullverket sedan 2016 bedrivit ett arbete med att ompröva redan beviljade tillstånd för företag. Tidigare har det funnits ungefär 70 olika tillståndstyper i Sverige. Ett antal av dessa kommer att upphöra, byta namn, ersättas med nya tillståndstyper och vissa kommer att omfattas av nya villkor.

Tullverket bedriver sitt omprövningsarbete kontinuerligt och kommer i samband med omprövningen att försöka ompröva företagets samtliga tillstånd. Gamla tillstånd kommer som huvudregel att kunna användas giltighetstiden ut, dock som längst till den 1 maj 2019, även om vissa villkor i tillstånden redan har ändrats.

Tillstånd som omprövas

De tillstånd som omprövas för närvarande är bland andra;

 • Godkänd avsändare för unionstransitering;
 • Godkänd mottagare för unionstranistering;
 • Godkänd mottagare för TIR-transitering;
 • Tullagertillstånd;
 • Tillfällig lagring; och
 • Lokalt klareringsförfarande.

Till följd av regeländringarna och omprövningarna kan ditt företag komma att beröras om exempelvis;

 • Befintliga tillstånd omfattas av nya villkor;
 • Giltighetstiden för ett befintligt tillstånd har löpt ut och det behöver förnyas;
 • Företaget behöver nya tillstånd för samma typ av tullhantering som ni tidigare tillämpat;
 • Företaget är involverat i tullförfaranden och hädanefter behöver ha ett giltigt tillstånd och skicka in deklarationer; eller
 • De nya tillstånden innebär att nya villkor i tillstånden behöver iakttas.

Om ditt företag berörs

Om ditt företag berörs är det viktigt att ni tillser att ni efterlever de nya reglerna. I vissa fall kommer Tullverket i samband med omprövningen även att inleda en granskning av företagets tullhantering. Om ditt företag utsätts för en tullrevision eller vill bestrida beslut med anledning av Tullverkets omprövningsarbete är du välkommen att kontakta Ulf Käll eller Milad Samadi på WERKS som har erfarenhet av att driva tullrättsliga överklagandeprocesser.